םעדיובה ןמ

ץוחנ יתלבו ןשוימ עדימ יררה רובצל ידכ אל םא ,טנרטניא שי המ ליבשב
?םיריעז םיטייבוליק המכב
לבח תאז לכב לבא חלכה םהילע דבאש םיבתכ ינימ לכ ןאכל סינכא םעפ ידמ
.קורזל


.לורק סיאול לש "קראנסה דיצ"ל םוגרת דוע

יתייה ינא ."קראנס"ל םימוגרת השולש רבכ ואצי יל עודיש המכ דע
םוגרתה רואל אצי די-בתכ קר םוגרתה היהשכ דוע לבא ,הארנכ ,ןושארה
התייהש ינפמ אל.זונגל ךירצ ילש הסריגה תאש יתנבהו ,ירא-ןב הצינ לש
ררבתמ .םיקראנס ינשל קוקז אל שיאש ינפמ טושפ - דחוימב העורג
.בהל ינוי לש ןורחאה ,םימוגרת דוע ואצי זאמ - יתיעטש
םיליחתמ הבש ,"ב" תואה לע הרימש :ילש םוגרתה לש םייסחיה תונורתיה
;םייטנבלרה םיעטקב ,טווינו תונפסב םיוסמ עדי ;עסמה יפתתשמ לכ
רורב םהב םיתב שי .תימינפ הזירח ללוכ ,רוקמל תשאונ תודמצהו
.חכוותהל רשפא םהילעש םירחא ,טואא-קונב חצנמ ילש םוגרתהש ןיטולחל
.חכוותהל ןיינועמש ימ שי םא

."שנרכ" ול יתארק,בגא

 

תוומה ירחא םייח שי

םירופיסב זא ףצומ היה קושה ;רופיס יתבתכ - קוידב יתמ רכוז אל - ןמז הברה יד ינפל
יטתאפ יל הארנ הז .(ךכ ןיידע הז ילוא) .יל המדנ היה תוחפל הככ וא ,תודבאתה לע
רבתסה יתבתכש המ תא יתארקשכ לבא .תורפס אל ,םיגולויצוסו םיטסיפרתל רמוח ,עגיימו
רופיס בותכל לוכי ינא םג" םשה תא ול יתקנעה ןכל .יללכה לגל יתפרטצה םישמ ילבש יל
.םלועל דוע ותוא הארי אל שיאש החנהב ,"תרחא המיב" רתאב ותוא יתזנגו "תודבאתה לע
.ואולמב יתארק םרטש ,ןויד וילע ולהינ ףא הנורחאלו ,הלגתה אוה :יתיעט