תינקירפא הכיסנ - ןרוא םר :םירפס לע :::


 

תורפס שי .ףוע יהיבגמ םיגיגה המכב עגרל עוקשל התפמ ןרוא םר לש שדחה ורפס
הנידע תויהל היושע איה ;ןינאו ריעז להקו תורפס ירקוח לש וא ,םירפוס לש
תאכדמו המימשמ םג איה םיתעל לבא ,שיבכע ירוקכ אילפהל הגוראו הכירפו
,לוגיר ,שלב - םירכומ םירנא'זב םיתעל ,תירלופופ תורפס תמייק .םתומכ
תוצילעב תעבותה תורפס םג שיו .הדימ הנק לכב תיתוכיא איהש - ב"דמ
תירחסמו הדודר איהש יפ לע ףא ןונאקה לע תונמיהל התוכז תא תינלוק
ךירצ ,(ובורב יתפרצ) ,ילאוטקלטניא חיש לש םינש ירחא לבא .הייפואב
ויה תויתוברתהו תויתורפסה תויכרריהה לש ןתומ לע תועידיהש תודוהל
.תצק תומזגומ

בוט לכמ וב אוצמלו ,היהיש לככ ילאיבירט ,טסקט לכ חתנלו קרפל רשפא הרואכל
טסקט ןימ :םיקמעמ ימרז רדענ ,ירמגל ףושח המדנ ןרוא לש טסקטה לבא ;ץראה
האור התאש המ" לש תובית ישאר ,םיבשחמה םלוע לש הנשי םסק תלימ) ,WISWIG
,תימצע תועדומ רסח :דבלב ומצע תא גציימ אוה וליאכ ("לבקמ התאש המ אוה
המשנ לעב ךא) חושק ינקירמא לרנג ומכ ,שגינ ןרוא .תוטבלתה וא הינוריא
,חתומו ףחוס רופיס רפסל :ברקל אצי המשלש המישמל (רישע ישגר םלועו הרתי
.רכמ-בר רצייל ידכ

דעצ לכ לע תורומהמב לקתיהל יושע תוגלפומ תויושיגר לעבו חצמ-םר ארוק
תחא - טקרוק-ילקיטילופ איהש הדמע וזיא ,הרואכל ,ץמאמ ןרוא הנה .לעשו
הספיטש תיאקירפא השא .תיאקירפא השיא איה רפסב תויזכרמה תורוביגה
דע..."ש םילארשיה דחאל הריבסמ איה זאו .ןבומכ ,םיהדמ יפוי תלעב ,תותפשאמ
לבא ,רפסב רופסמ תובר תואשילק דוע שי " .'וגו ,תיאקירפא השא םע תבכש אלש
איה תישנה הרוביגה :רנא'זה לש תומכסומ ךותמ תועבונ קפס ילב ןקלח
תא תוולמ הלש טסיפרתה םע היתוחישו ,תרחא רשפא יא יכ ,הקירבמ הייפהפי
;שאר דע לגר ףכמ לבנ אוה לבנה .ישגר קמוע םג הל שי יכ ,הלילעה
םהשכ ;הרקוי לש עגמ ףיסוהל ידכ ,תונמה תא טרפמ ןרוא ,םילכוא וירוביגשכ
ידכ ,ץפח השי עוציבב קא'זובד לש הקסרומוהה אקווד תאז ,הקיסומ םיעמוש
.תונינא לש עגמ ףיסוהל

"תינקירפא הכיסנ" תא טופשל ךירצש רורב ,וללה םירבדה לכ ורמאנש ירחא
תורפס שי םאה ;הללמוא הרדגה) "יאנפ" תורפס יהוז .םימלוהה םינוירטירקב
אלא ,טקלטניאל ידמ קזח יוריג קפסל הדעונ אלש (?יאנפ תשרוד הנניאש
םיכרצה תא .םיאולימ תורישב וא הסיטל הנתמהב ילוא ,תועש המכ ריבעהל
ןפואבו קזח ,רהמ ,ןרוא םר קפסמ הז גוסמ םיילאיצנטופ םיארוק לש םירעושמה
.תיסחי יטנגלא

תיישעת ,הקירפא :קושב םיחבושמה ןמ םה רופיסה חקרנ םהמש םלגה ירמוח
רפסב שי .חצרו הדיגב ,םירוצעמ תרסח עצב תוואת ,תוקיתע תודגא ,םימולהיה
רזופמ ,סקס תצקו ;תויתחפשמ תוידגרטו תומרד ;רעוכמ ילארשיו הפי ילארשי
םיאצוי ,ןבומכ תרייס ירגוב ,ןוריו ידיג .הלילעה ינפ לע ינגומוה ןפואב
,הדיגב ,חצר םיאב ךכ רחא .הירגינ לש םימולהיה תורכמב רשועה תא אוצמל
םיארוקל תנמוזמה היווחב םוגפי הלילעה לש טורפ לכ :תרחואמ המקנו
.יתלוכי לככ ךכמ ענמא ןכ לעו ,הזה ילאיצנטופה רכמה בר לש םיילאיצנטופה

תיישעת לש דואמ ץצונה םלועה לע קימעמה ריקחתה תא ףיסוהל שי ךכל
תויולגה תודבועה לע בר עדי .רפסה תביתכ תא הוויל יאדווש ,םימולהיה
תוימומרע תובינג - הלילעל הוולתמ םהב רחסהו םימולהיה תיירכ לש תולפאהו
ורצויש םימולהי וליפאו ,תמכחותמ ףויז תיישעתו םייקסע םיליגרת ,םירוכ לש
הלא לכ...הבל חול לע ותוא דונעת ותנמלאש תנמ לע ,תמ םדא לש ורפאמ
םיעוציבה תנגפה םג איהש ,תירקיעה הנמל םימלוה רוטיעו לובית םיקינעמ
,ריהמ בצק תלעבו בטיה הכורע ,תחתומ הלילע תשירפ :ןרוא לש רתויב המישרמה
ןורתפ ,םילגעמה לכ תריגס תא ,םיעיתפמ הלילע-ילותיפ המכ רחאל ,תקפסמש
תואיצמה תרזחהו סרפל םייוארה לכ לומגית ,םימשאה לכ תשנעה ,תויעבה לכ
תוקיסאלקל רוזחל דימת לוכי ול האנ אל הזש ימ .יללכ ןפואב ןיקתה הכלהמל
."רוקנוג"ו "רקוב" סרפ יכוזל וא תוירטוזא

[וגנוזומ :תאז תמועל ואר]

.2003 לירפא  תונורחא תועידיב םסרופ