(ד)   (ג)   (ב)   (א) ןוטנראי -  תומישר :::

 2002 סראמב 10  "ץראה" ךותמ

ןוטנראימ ןמוי ןיעמ - םילותחו רפכ ייח
ץש רנבא תאמ


,יראה-ןש יחרפ הדשב ,בייל גנגפלוו
םיבחרמב ךשמתמ רוסחמ . 1999
םייקנו םיקיר ,םיחותפ

,דרופסקואל ךומסה ,ןוטנראי ילגנאה רפכב
שדוק תדרחב ןזואל הפמ רסמנ ומשש םוקמ
םייח ילעב ןיא ,הנטק םירתס תכ ברקב
םיסוס ינשו .םיאנסו םישבכל טרפ ,םיבר
הסכמ והשימו ,הזוחאה לומ הוולשב םיעורש
המכו .םשג דרוישכ םיסוס ליעמב םתוא
זאמש ןוויכמ והשמ יתצמחהש ןכתיי .םיבלכ
ינמז בור תא יתיליב ןוטנראיל יתעגהש
היהש ,ילש ןשיה 'גטוקה ילתוכ ןיב ןופס
תוצירחב דקוש ,רפכה לש רפסה תיב םעפ
המשלש המישמה לע ברע דע רחשמ תינלמע
תא ףוסאל ידכ קר תיבהמ חיגמ ,ןאכל יתאב
;תקיודמה תמאה אל תאז ,בוט - ילש ראודה
תדבוע יתוא הדירטה ,תרחא וא ךכ ,לבא
םידחא תועובש ךשמב .םילותח לש םרדעה

ןאכ הנוכמה םגד תרטועמ ותוורפש ,דחא :קוידב םילותח ינשב יתלקתנ
דיל יתיאר היינש הלותח .בוש אלל םלענו ילש רצחה ךרד ףלח ,"בצ ןוירש"
הדמעש ,הפיו הנטק ,הרוחש הלותח התיה איה .דרופסקואל תוליבומה תולעתה
תוחנזומהמ ,המצע הריסה .הלעתה ךרואל תונגועה םירוגמה תוריסמ תחא לע
השפיח הרוחשה הלותחה .םש ויה אל הילעבו הלוענ התיה ,ןהבש תונשיהו
רצק קחרמל יתוא התוויל יתכשמהשכו ,תוקד המכ התוא יתפטילו הביחו הרבח
הריסל ובושיש הילעבל וא אבה לייטמל הכחמ ,ךרדה דצל בשייתהל הרזח לבא
יכליל ןווגב עובצ ,רהנ תניפס לש הגה - דעלג בצינ םשל ךומס .םהלש
.יסדניל ,ןיפ ,הרש - תומש השולש וילעו ,םיילדכיספ םיחרפ ירויצ רטועמו
,הצחמל םיסורה םיפירצ המכ דיל בשיש ,תוטהול םייניע םע ןקוזמ שיא
ותיב ןגב בשויש ימכ ,םיעבשה תונש חסונב ירט ינועבצ יטיפרגב םיעובצ
הריסב הפירשב ופסנש רבגו םישנ יתש רכזל המקוה הביצמהש ריבסה ,חוורמה
הקורי תיחפמ הריב םגל אוהו ,רקובב רשע התיה העשה .םינש שש ינפל םהלש
ךרדב ,הפירשב .ןשע תפיאשמ ותמ הארנכ םה" .בוציע ןיזגמב ןייעו הלודג
ןוויכמ חורבל וחילצה אל םה .תובהלה וא םוחה אל ,תוומה םרוג הז ,ללכ
םירזל םירבדמש יפכ ,רורבו טאל רביד אוה ."הצרפ הפירשהשכ ונשי הארנכש
,הילע הנמנ אוהש ,תוריסה ישנא תליהקש רפיסו ךישמה אוה .םידלי וא
הקיטגולופא וזיא וירבדב התיה - םיסדנהמו םילכירדא ,םיאפור תללוכ
סיבנק הפ םילדגמש םיפיה-טסופ לש היפונכ םתס אל ונחנא ,רומאל ,תינפקות
לש קבשאלפמ ,ןהכ םיחאה לש םטרסמ יקסבובל "דויד" ומכ ,םינהנו םיציצעב
אוה - םינתשמ םירבדה לבא .שממ לש הליהק ונחנא - םעפ ידמ .יד-סא-לא
שורבכע ךכ לכ לליה התואש ,תוריסה לע םייחה לש האלפומה תוריחה - ןנוק
תושר ;םושרו השרומ ,דסוממ ךפה לכהו ,המלענ ,"לחנה יברעב חורה"ב םימה
םילח םיקוחו םיללכ ףוסניאו הריס לכל ןוישר הקינעמ תיטירבה םימה יביתנ
.הלותחה תודוא לע ותוא יתלאש אל .םהילע

םילגנאה התעדלש יהשימ יל הרמא םילותחה רדעה לע ההימתה תא יתילעהשכ
.יתדגנתה "?םילגנאה" .םיטטושמה םילותחה לכ תא תונדפקב םילסחמ
םנוה לכ תא םישירומש םינקזהו ,"תויחל םילוחה תיב" םע ,םילגנאה
לכ םיפסוא יאדו םה - םייח ילעב רעצ תא ואיצמהש םילגנאה ,םהילותחל
ודימשי אל םילגנאה ירה .תבהוא החפשמו םח תיב ול םיקינעמו טטושמ לותח
- רוביד ידכ ךות יתרכזנ - ןכ םא אלא ,ינומה דייסונ'ג ןימב םייח ילעב
.םייפלטהו הפה ומכ ,רוביצה תואירב לש רומח ןיינעב רבודמ

.יחיש תב הרמא ,"תבלכמ םידחופ ארונ םה"

רפכ ןימ אוהש ,ומצע רפכב .םילכה לא םיאבחנו םיטעמ םייחה ילעב קר אל
לע הרצק הביכרב .בוחרב היח שפנ ןיא ןהבש תועש שי ,האנו עונצ והירמש
םיחותפ םיבחרמל ץמאמ אלל עיגהל רשפא ,הכילהב םג םצעבו ,ילש םיינפואה
ןמיס םוש ילב טעמכ ,תועמד דע הפי ףונ לא ביבס טיבהלו ,םיקוריו
,לק ןיינעכ תרבתסמ עבט קיחב תוהשה .ןיעה בחור אולמל היצזיליוויצל
םדא ןיאו ,תוכומנ תועבג לע רעי לש םיאלט ,םירפא ,תודש .יתרגשו יעבט
תוארל ילב ,תודשה ןיב םינמוסמ םילועשמב תועש תכלל רשפא :םדא תובקע וא
ירובצמ וא חורב תואשינ הבמב תויקש ילב ,םיקובקב וא תוקיר הריב תויחפ
,יופצכ ,ונניא הפיעמ חורהש ריינ יומדו דרדרו והשמ .םישמושמ םילותיח
ירמגל תויהל - תאזה תורשפאהש המדנ .דרו לש תרתוכ הלע אלא ,שמושמ ושיט
- ןיוע יתלבו ןותמ עבט לש וקיחבו םינפ ריבסמו קורי ףונ בלב דבל
תובישח לעב ביכרמ איה - ילארשיה חרזאה ינפל החותפ הנניאש תורשפא
טעמ קר ךירצ ,תורחא טרוק-תובוכרתו םינימטיו ומכ .שפנה תואירבל תמיוסמ
.שפנה לש הנידפצ ןיעמ ,תורומח תועפותל םורגל לולע ורדעה לבא ,ונממ
זובו שפנ טאשב הילע םירבדמ םילארשי הברהש ,תאזה "תוילארשי"ה לכש המדנ
תלוספמ םייקנו םיקיר ,םיחותפ םיבחרמב ךשמתמ רוסחממ תעבונ ,רירמ
.ךכ לע הפחמ אל לארשיב םילותח לש תדמתמה םתוחכונ וליפא .תישונא

תרוקיבו קוטסדוו"ו "ףרוחב ןומרא ,םייהנלב" ,ןוטנראימ םיפסונ םיקרפ
אבה עובשב - "הקיסומ