(ד)   (ג)   (ב)  (א) ןוטנראי -  תומישר :::

 2002 סראמב 18  "ץראה" ךותמ

םימשוליפו םיליפולגנא (ב) ןוטנראימ ןמוי ןיעמ
ץש רנבא תאמ

יל יתינק "סרדרוב" האלפומה םירפסה תונחב
"לווקלב" .הלזוה עצבמב םירפס השולש
,המיהדמ ןידאלא-תרעמל רתוי המוד םנמא
תזמרמ הניאש הנטקו העונצ תיזח הל שי יכ
 םינופצה תורצואה יסומע תולכיהה לע ללכ
עפשל ,תוחונל הוושי אל רבד לבא ,הב
ףינסה לש תוכוראה החיתפה תועשלו
תיאקירמאה תשרה לש ידרופסקואה
ןביטס לש היה םירפסה ןמ דחא ."סרדרוב"
יפכ ,ללכ קיחצמ וניא ולש ןאמורה .יירפ
ילב טעמכ ךפהש יאקימוקמ תופצל רשפאש
 יתוברתה דסממה תוישואמ תחאל בל םישל
הלילעה תא הל יתרפיסשכ לבא ,יטירבה
הז ."וטסירכ הטנוממ ןזורה" :יתשא הרמא
,ןיינעה תא ןיטולחל יתצמחה ינא - ןוכנ
ןדיעל תנכדועמ ,הסריג אוה ורפס לבא
םה רפסב הנשמה ירוביגמ המכ .םקונהו חדינה ןזורה תגאס לש ,טנרטניאה
אוה הנקז תעל לבא) יטילופ ליעפו בהלנ טסילאיצוס אוה םהמ דחא .םידוהי
ונבב תבהואמ ותב ;(ןודנולב יסקודותרוא תסנכ תיבב ללפתמו הבושתב רזוח
רוגל רובעל ץלאנש ,יאקירמאה דודה-ןבו - ןבומכ ,ינרמש - טנמלרפ רבח לש
אלש הככ ,םייתד אל םה" :הסיטב ומצע תא עיגרמ ,תויגרט תוביסנב םתא
בייח היהא אלש הככ ,םיינויצ-יטנא םה ;תבשב תסנכ תיבל תכלל בייח היהא
תושגרה לע רבדל יתוא וחירכי אלש הככ ,םיטירב םהו ;ץיקב ץוביקל עוסנל
- ןבומכ ,יבויח - פיטואירטס הזיא יירפל שיש תאז לכב המדנ לבא ."ילש
םיאנ" םה םידוהיה הרענהו רענה :םהלש הימונויסיפה לע םגו ,םידוהי לע
םיטירבה לצא םייאמק תושגר ,הארנכ ,ןיידע טיטרמש ידוהיה ."םיהכו
לש הדנוריד לאינד ומכ ,יחרזמ-ידרפס ידוהי אוה בוטה ירחושו םירואנה
תאצוהב ,ד"פרת תנשמ ןמשירפ דוד לש ומוגרתב "טוילאע" וא ,טוילא 'גרו'ג
ןמשירפ .ןוטנראי לש היירפסב אצמנ ולש ררופתמ קתועש ,השרו ,ףסאיחא
"םינהכה תונבמ ,הילגנא ישנמ הלודג השא" ,טוילאמ ולש המדקהב גגומתמ
יכ ,בנוגי רבד םידוהיה ונילא םגו" ,םוצע שער ללוחש אלפומ רפס הבתכש
היהיו וניתודיתעבו ונב תועד הגוהה הלודג תרפוס ידי השעמ לודג רפס שי
,ראות הפיו לתלותמ ,ההכ ,הובג - הדנוריד ."םירבעה הנחמב םג שער
ןוטיא רגוב אוה ולש תויטוזקאה לכ לע לבא ,תולעמ ףלא דועב םלשומו
בוהאל ובהא םיטירבה .ותוילגנאב קפס ליטהל לכוי אל שיאו 'גדירבמייקו
ןעט ,יארקאב וב יתלקתנש יטירבה טדנמה לע רפס לבא ,הארנכ ,ותוא
םהל וסחיו ,תוירויצ תויומד ץראה ייברעב ואר לארשי-ץראב םיטירבהש
ושדוקש תויריבא תולוגס דועו ,תומיענ תוכילהו םיחרוא תסנכה ,תובידנ
דועב ,םתוא ובהאו םהמ ומסקוה םה ;תילגנאה הטילאה לש רפסה יתבב
ירסח ,םירוגס ,רומוה-ירסח ,החונמ ירסח ,םיינגרוב" ויה םידוהיהש
,תיטירבה תונויצ-יטנאה לש היתורוקממ דחא והז םאה "...םייתרבח םירושיכ
ןה תוללכה ?"ןמסטייטס וינ"ה תורתוכ לעמ הזוע אולמב ןיידע תססונתמה
םלועב תועמשמו רדס הזיא תתל ונל תורזוע ןה לבא ,ןבומכ ,תושפוטמ דימת
יקסבונורב .ןוכנ רכוז ינא םא ,וז חורב םירבד בתכ יקסבונורב םרוי -
.ןוטנראיב הכורא תע ההש

אוהש םסרופ סרדרובב .ףלס ליו לש שדחה היה הקסע התואב יתינקש ינש רפס
.תונחל ונעגה דועיה ןמזבו ,ילא תוולתהל יהשימל יתעצה .תוצרהל אובי
,ףלס ליו תובקעב ונתכלב ,ךכו ,רחא םוקמב תמייקתמ האצרההש ררבתה
לש קנע ךרעמ ,ביהרמו קיתע ילאיטנדוטס זכרמ ןימ ,"ןוינוי"ה תא וניליג
ידדצ בוחרב םינבא תמוחב ןטק רעש .תומלואו םיבאפ ,תוירפס םהבו םיניינב
,םיריעצ םיטנדוטס תואמ .םייח קקושה ,הזה ךובמה לש ומויק תא ריתסמ
הצרה ףלס ליו ;תומוקהו םינבמה ןיב ףרה אלל וענ ,םיבהלנ ,םייחל ימודא
תמיוסמ הבזכאב .םוקמ םש היה אל רבכ לבא ,תונוילעה תומוקה תחאבש םלואב
םירדוסמ ,םיכורא םילספס ובו לודג םלואל ונעגהו םינבמה ןיב ונטטוש
התיה הלודג הנוכתו ,םיריעצ תואמ ובשי ןאכ םג .יטירבה טנמלרפל המודב
:ןיינעה רהבתה יל הנעשכ דימו שחרתהל דמוע המ דחא רענ יתלאש .ריוואב
לע ,חכוותהל ידכ ועיגה הילגנא יבחרמ םיטנדוטס תורחבנ .םיחוכיו תורחת
ןיאש חינמ ינא .םירימחמ םיטפוש לש הייפוצה םניע תחתו םישקונ םיללכ יפ
הזכ םיחוכיו ןודעומ ןימב ףתתשה אלש דחא יטירב טנמלרפ רבח םג ולו
לע לצנתה ,להקה בל תמושת תא שקיב דחא ריעצ .םירכינ םירבדהו ,ותורענב
.רחא םוקמב םייקתמ ףלס ליו םע שגפמהש ריהבהו ,תוצובקה תחא לש רוחיאה
לא ,הצוחה הלודג הריהנ הלחהו להקה ןמ םיעבר השולשכ םמוקממ ומק דימ
;דואמ ירלופופ ףלסש רבתסמ .םוקמ וב ןיאש יתעדי רבכש ,רחאה םלואה
,היידוהי איהו ,םולב יליל המש ,"םיתמה םייח ךיא" ,ןורחאה ורפס תרוביג
הינטירב ידוהי תקוצמ לע טנרטניאב הבתכ וזיאב ,יתארק ןמז ירחא .ןבומכ
.יירפ ןביטס םגו .ידוהי אוה ףלס ליו םגש ,"בצמ"ה חכונל