תומישר :::     םירופיס ::

הפק סנ
םלצ
(םילשורי םי) 1303-1302-1301 םירדח

הגוטרוט

םינאת

הפק סנ

( תירבילל הטויט)


הנושאר הכרעמ

תיניירק ,ודאינל לטיור .היזיולט ןפלוא
טבמ הרישימ ףושחמ-תקומע הצלוחב האנ
יטרדנטסה ןפלואה דויצל ףסונב .להקב
דעונש, היזיוולט ךסמ הדיצל טלוב
לכב וב הטיבמ איהשו יטרפה השומישל2
הלא .תומוסרפ וא הבתכ תרדושמש תע
.תוקד המכל תחא הרודהמה תא תועטוק
תוארל לוכי להקהש ךכ בצומ ףוסמה
לודג ךסמ .וילע שחרתמ המ יקלח ןפואב
המ ירחא בוקעל להקל םג רשפאמ
.עקרמה לע שחרתמש.הרודהמה תחיתפ תועורת

: (תיבצק הקיסומ עקר לע) ןיירק לוק
! ודאינל לטיור ...םעעעע - תושדחל טוש
ITS HOT ! - תושדחל טוש

ןיעמ תרמזמ ,המלצמל) :ודאינל לטיור
(ילקיסומ יוויל םע RAP

םלוכל בוט ברע ,בר םולש
םלועב עוזעז :הדננואב חבטה
;היסנכב וחבטנ 46
.העיסנה ידיחמ ולעוי ברעה
:םויה ונלש הרודהמב דועו
!! הדנאורל ...םולש חוכ תחלוש היברס
(אטאטאטאטאט)
?שרגתמ ןוחטבה רש םאה
.שא-תדוכלמ ךפה ינמרג ןולמ
.קרוי-וינב םילארשי לש תומילא תונגפה
?גרוב ןרויב לש ותשא היהת ימ
.םידליל ףאנס יטרס :תדחוימ הפישח
.םידחוימ םיעטק הנושארל ןירקנ

..תומוסרפה רחאל - דועו הלא לכ


לטיור תנעשנ תורדושמ תומוסרפהש העשב
וילעש ,הלש עקרמב הטיבמו רוחאל
: היבילובמ ןובס תרפוא תנרקומ
בוקעל לוכי להקה .( I BELIEVE YA )
ךסמ יבג לעמ הרפואב שחרתמה רחא
. תחא תבב תעגרנ הקיזומה .לודג
ידרפס שירבי'גב םירבדמ םינקחשה
הריעמו םוגרתה ירחא תבקוע לטיורו
.תורעה

המצעל תרבדמ ,םר לוקב) :ודאינל לטיור
(ןפלואה תווצל םגו
תא הל השוע בוש אוה .הנימאמ אל ינא
איהו ,לצנתמ ,םינפב הל רקשמ ,הז
.ול הנימאמ
(.הקומע החנא .הגופה)
.םייניע הזיא לבא .הזכ ןרקש
!ול ןימאהל אלש רשפא יא
,ולש רקש לכל הנימאמ יתייה
.םייתעש-העשל תוחפל
(הגופה)
.יביבח ,רבכ רבדל קיספת ונ
(.יביבל תצק המוד אוה רטנסב :הדיצה)
.הזכש גוז ,וינוטנאו הדנרימ
יכ תועתפה דימת
ש וא םיברש וא ןמזה לכ
.הדומח ,יכבת .םיקשנתמ
יכבת תא ףוסב םג
.רשוא בורמ אל לבא

תרבגתמ ,תיטנמור הקיזומ .הגופה)
(תיטמרד תכפוהו

ןיעמב םייפכ תקפוס) :ודאינל לטיור
רורב ! אל ךיא (תילרטאית העתפה- תבוגת
דחא ףאש !עצמאב סנכית הנקזה עטפלקה
!ער רמגי הז םא אלפתי אל
תשבולו תוא עמשל תוימואתפב תפקדזמ)
(רודישב בוש איה :תיניינע תשרא

(.קוקחצ) םוקמ הזיאל ונכלהש אל .ונרזח
םידרומה גיהנמ :הרודהמה שארב
תינקירמאה תוברועמהש עידומ הדננואב
ם"וא תוחוכ לש הווסמב ,ךוסכסב
ליטה יכו ,םולשב רובעת אל ,וירבדכ
46 גרהו תיטסיטפבה היסנכב םויה עגפש
קר אוה ,םידליו םישנ םבור ,םיללפתמ
תוברועמ לכ דגנ תפקמ הכרעמל החיתפ
ארויג ךיתחה ונבתכ .ךוסכסב הרז
אל ירה .ןפלואה ןמ חוודמ יניוקופס
?המ ,הדננואל עסיש םתיפיצ

עקרמל תרזוח לטיורו ,חווידל םירבוע)
בוש תמאתומ הקיסומה .הלש יטרפה
( תינירכסה הקיטנמורל
.הדנרימ ,הדנרימ ,חא :ודאינל לטיור
תא ךיא קוידב תעדוי ינא .תא יתוחא
הזה השקה םלועה .חצנל המימת .תבשוח
לכל הנימאמ תא .תמאב ךילא רדוח אל
הדלי תויהל הצורו ,ךל ורפיסש תודגאה
ךיאו .בוהז םלועב האלפנ הכיסנ ,הבוט
לוונמ ,וינוטנא ?הזה עשרה לכ לומ רשפא
תוצוצינ וב שי דוע יכ ,עורג יכה אוה ,הזכ
סמנ בלה .אלפנ ךכ לכ הארנ אוהו ,םיבוט
לכהש םישיגרמ רשי .רדחל סנכנ אוהש
.רדתסי לכהש גאודש ימ שיש ,רדסב היהי
.ךב עגית אל תאזה תרעוכמה המוהמהש

תופחסהה ןמ תחא תבב תרזוח)
תויניצהו תויניינעה לא תיטנמורה
תושדחה תשגה ןונגס לש תמכחותמה
(הלש

,הרבח ול ןיא דוע ,אל .ארויגל הדות
לע ןוידה תעב תסנכב הרעס .תורקי תופוצ
ונבתכ .ןוילעה טפשמה תיב תטרפה
ןיב הרגת לע האילמה ןמ חווד ילכלכה
.הרשל םיכ"חה

.ןובסה תרפוא תנרקומ לודג ךסמ לע
יתלב ףורצ ) הדלזירג "לאטאפ םאפ"ה
,וברג הטרג לש םידקת רסחו חנעופמ
דיקפת ודנרב ןולרמו וטוב ריזנב ,הנודמ
תותפל הסנמ ("וישכע הספילקופא"ב ץרוק
.התפתמ אוה .וינוטנא תא
- אל ךיא - זא קוידבו ,םיקשנתמ םה
הדלזירג; יכבב תצרופ איה .הדנרימ תסנכנ
למלממ ךובנה וינוטנאו תויסראב תכייחמ
,תבשוח תאש המ אל הז" :תויולצנתה
פא זולק .ידרפס שירבי'גב ,'כו...הדנרימ
.יכבב תררממ ,רחא רדחב הדנרימ לע

(טאוד-היראכ תורשפא - ןלהלש חיש וד)

,היהי המ ,הדלי ,הדנרימ :ודאינל לטיור
המ ידיגת
המשנ תאזכ תא
םלועה תא הניבמ אל
םבורב םירבגה תא
ןיידע ,שגרה אל ,החנמ חומה אל
קר םתוא ליבומ
ןיזה לש שארה
רבסהל ,ךוניחל ,לופיטל םיקוקז םה
רתוול רשפאש דומלל
הכירצ ,הדנרימ ,תאו
לכה לע רבגתהל תעדל
טטומתהל ךמלועל תתל אל
תתוש בלה םא םג ,טילחהל
ךרדה תא ךמצעל רוחבל
חצנל וינוטנא תא בוזעל
הצנהש הבהא םודגל
עצפה דילגיש תווקל
רפסה תא רוגסל
-רפאה ןמ םוקל
:וא
המחלמל תאצל
יתודליה ,ינדגובה ובל לע
המדא לעש לכ לע םחלהל
.יתימאה רבדה תא האריש
תומגרמו םיחתותב םחלהל
ךירצ םא םיינרפצב םגו
תולובחתו המרועב םג םחלהל
רקשל םג תמאה ןעמל
.רתוי הפי היהי םלועה זא


.לטיור לא הינפ תא המירמ ) :הדנרימ
איה .תועמדל דעבמ עיצפמ ךויח
עיפומ הטמלו ידרפס שירבי'גב תרבדמ
.ןכ ( םשו הפ תואיגש םע ירבע םוגרת
:הטילחמ ינאו .טילחהל ילע .תקדוצ תא
םגו ,הלש קשנב הב םחלא !םחלא
תומימתהו רשויה :ילש דחוימה קשנב
,ךכ לכ ןשוימ קשנ .ילש תוישונאהו
.וינפמ םיננוגתמ דציכ וחכש רבכ םיברש

תחא תבב הנופ ,תעתרנ) :ודאינל לטיור
וננפלואב תאצמנ .אבה אשונלו :(המלצמל
,ךל םולש .ןוחטבה רש תשא
רנ-רב הכרב

.םולש :.ה.ש.א


:ימשר טעמכ הז תעכ ,ןכבו :ודאינל לטיור
? עודמ. שרגתהל םתטלחה ךלעבו תא

תונפלו דרפיהל ונטלחה ,תמא :.ה.ש.א
םגו ,השק הטלחה וז .תונוש םיכרדל
ירוביצה ודיקפת רואל לבא ,דואמ תיטרפ
.תרושקתב הז לע רבדל ונטלחה ילעב לש

?םיאושנ םתא ןמז המכ:ודאינל לטיור

.הנש 25 :.ה.ש.א

- תובר הכ םינש ירחאו :ודאינל לטיור
?וזכ הטלחהל םואתפ םיעיגמ ךיא

הטלחהה .ימואתפ אל ןבומכ הז :.ה.ש.א
.ךורא ךילהת לש הדלות איהו תידדה איה

?ןבהו תונבה תורמוא המ :ודאינל לטיור
?וביגה ךיא

םירגוב םידליה ונתחמשל :.ה.ש.א
הז .ונלש דעצה תא הנבהב לבקל םילוכיו
םידליב העיגפהש העידיה ,דאמ ונילע לקה
.תילמינימ איה

השיגרמ תא המ - הכרב :ודאינל לטיור
םיחוסינה תא עגרל יבזעת ?תמאב
.הזל םדקש המ לכ לע ירפס .םיימשרה
תוקישנ :רוכינה .תוקחרתהה .הרגשה
.הנווכ תורסח ,תוינכמ תוכפוהש הדירפ
?תויוצרפתה ויה ...תויוצרפתהה
?םייוליג...ויה

המ לכ .לכה היה ( תורירמב ) :.ה.ש.א
עגרה .רבדל ךילוה רבד .הצור תאש
,תיפוסה הנבהה עגר אוה השקה
היהנ הז ,חוכיו דוע ירחא ,םואתפשכ
תוקפסה םירזוח דוע ךכ רחא .רורב
,ףושחה עגרה לבא ..תויוטבלתההו
שא ומכ ברוצ אוה ,הנבהה לש ,םוריעה
.המשנה תא

תושוחת שי ( תנהנהמ) :ודאינל לטיור
המ לכ תישע אל וליאכ ?ןוכנ ,המשא
?רשפאש

לכ שי ונלוכל .שיש יאדו ,שי :.ה.ש.א
ינא .הזל רבעמ רבכ ינא לבא ?אל ,ןמזה
.ינא קר אל חטב .ינא אל וזש תעדוי

?תרחא יהשימ התיה :ודאינל לטיור

ןמז ול ןיא ירה ,אל ( תויניצב) :.ה.ש.א
.יתעדי קלח לע .ויהש .התיהש חטב ..הזל
הברה שי םיינוחטב םינינעב .אל קלח
.תויאשח

ךל שי ?ךל השעי הז המ :ודאינל לטיור
וישכעמ ךלש םייחה וארי ךיא לש הנומת
?האלהו

ינא רקיעב .ידמ ירט דוע לכה .אל:.ה.ש.א
.בושחל ןמז ,טקש וישכע הכירצ
ישעת .ןאכ ומכ ,תורבח םע טקשב רבדל
.(תמוסרפה תמיענ הליחתמ) ?הפק יל

יתש םע סנ .הדומח ףכית :ודאינל לטיור
?רכוס

,םהה םיעגרב :הפק סנל תמוסרפ ]
םיאמצשכ ,הבוט הלימו ,דודיע ךירצשכ
הקיזומ) ...רכומו חוטב והשמל ,תומימחל
(..[.סוכל גזמנ הפק לש בירקת ,הכר

טיבהל תרזוח לטיורו הגומנ תמוסרפה
.ןובסה תרפואב

.הלומ דומעל תבייח ינא :הדנרימ
םימעפמ םירוחש תוחוכ הזיא .הדלזירג
וליא .הב ןומט עשר הזיא !תאזה השאב
יתייה הלוכי ,הבהא וז התיה
תא תבהוא הניא איה לבא .ןיבהל
הניא לבא. וב תקשוח איה ילוא .וינוטנא
תאז המ ללכ תעדוי הניא יכ ,תבהוא
.הבהא
.רדחל תסנכנ הדלזירג

הדנרימ ,תא תאז ןכבו (געלב) :הדלזירג
ךילע רביד וינוטנא .תמסרופמה
אצמ אוה .רבדל קיספהש דע ...הברה
תעדוי תא םא...רתוי םיניינעמ םירבד
!אה אה אה...!תנווכתמ ינא המל

רבד יל ןיא .הדלזירג (תושיחנב) :הדנרימ
.וינוטנאל טרפ ,ךתיא ףתושמ
רבגש ךמצעב ןיבהל הכירצ תא לבא
וניא - יב ןינע אצמש ,יב בהאתהש
ךשמנ ילוא אוה .ךומכ השאל םיאתמ
אוה .תיעגר הכישמ וז ךא ,ךילא
םכינשל ךוסחל הצור ךניא םאה .טרחתי
?בלה יבאכ תא

!וארת( תעשעושמ העתפהב):הדלזירג
קחשל הסנמ ןגה ןמ הנטקה תנודליה
הניבמ תא המ .םילודגה לש שרגמב
לצא תכנוח אלה ?תנוטנטק ,םירבגב
תבהאמל םיכפוה ךיא תעדוי תא .תוריזנה
.יתריקי ,ןויסנהמ קר ?תמלשומ
הזה ךרצמה ךלש יל המדנ .ןויסנה קר
.דאמ רסח

.יתוא תנינעמ ךניא תא .יניבה :הדנרימ
אוהש תעדויו וינוטנא תא תבהוא ינא
לכ ירה .בושח וניא ראשה לכ .יתוא בהוא
ךל המ םשל. ךילגרל םילפונ םירבגה
?וינוטנא

?המ םשל ( הדנרימ תא תרקוס) :הדלזירג
לכ :תקדוצ תא .ילשמ תוביס יל שי
הווחמ) ...תא וליפא .לבקא ,הצראש רבג
רש ( תמלוה המגוד תשפחמ ,הדיב
.וינוטנא תא אקוד הצור ינא לבא .ןוחטבה
.ךרדה ןמ קלתסהל יכרטצת תא - תאו

:( םיציג תורוי היניע ,תפקדזמ) :הדנרימ
יחילצת אל תא .קלתסא אל ינא .אל וה
עדי וינוטנא .יל רקיש המ לכ תא סומרל
הלגי אוהשכ .רוחבל ימב רבד לש ופוסב
!עגר ףא ךתיא ראשי אל ,תמאב תא ימ

תא ( דוס הקיתממכ תפעפעמ) :הדלזירג
ימ הלגי רשאכש הארנ ילו ?ךכ תבשוח
הליבש עגר לכ לע טרחתי ,תמאב ת א
תעדוי ינאש םיבר םירבד שי .ךתיא
ךמצעב תא םג םקלח תא .הדנרימ ,ךילע
.תעדוי ךניא

המל ( קסורמ לוקב ,תנבאתמ) :הדנרימ
?תנווכתמ תא

תעזעזמה הבתכהמו :ודאינל לטיור
אשונל ,םיבר םידה ררועת יאדוש ,תאזה
גורפ בוחרב םי"מבע .ןיטולחל הנוש
םיירותסמו םירהוז םיפוג 5 .א"תב
םיטיישמ םיבשו םירבוע ידי לע ופצנ
םש ,ןמשירפל םינופו גורפ בוחרב
לש הדבעמ תוקידבב .ןיעה ןמ ומלענ
רמוח הלגתנ וריתוהש רהוזה קבאה
יניוקופס ארויג ונבתכ .עדמל עודי וניאש
םוחתה אל הזש תורמל ,חוודמ
רוזאב רג אוה ,תופוצה תעידיל ,לבא .ולש
.תושחרתהה

תרפוא לש היזיוולטה ךסמ לא הנופ איה
חוודמה יניוקופס ארויג וילע עיפומ תעכ .ןובסה
:םוגרת םע ידרפס שירבי'גב

לעופב שחרתה םרטו שחרתהל לוכי המ
תחפשמ לש תאזה תיפוסניאה המרדב
רחא בורקמ בקועש ימ ?יניטלרקס
עתפומ תויהל לוכי וניא תויושחרתהה
חוכה ידקומב םויה שחרתהש הממ תמאב
.יניטלרקס תחפשמ לש תותיחשהו
םינש התליבש ןירותסימה תשא ,הדלזירג
דוכלל תנמ לע הבש ,סיראפב תובר
שרויה ,יניטילרקס וינוטנא תא התשרב
הפקה תיירפמיא לש רישעהו ריעצה
ךכ םשל .ינלוחה ויבא לש היפרה יחיטשו
ילוש לושכמ ךרדה ןמ קלסל הילע היה
הדנרימ הרענה תא ,הרואכל חינזו
לש ותבוהא ,תונבב הכזהו הפיה ,לבוקסא
ןיידע םינמיסה לכ יפלש ,הנש הזמ וינוטנא
היעבהש הארנש אלא . הילותבב תאצמנ
איהש יפכ הטושפ הכ הניא תאזה הלקה
.ןושאר טבממ תרייטצמ

םלצ    up.gif (898 bytes)

 

ןורבג ףסא תכירעב "וט וט וא" ץבוקב םסרופ)
(יצרא דה-הרומז תאצוה


היהי אלש זא ,םייחב םעפ הז ?הא ,פוט פיט היהי לכהש -
?הא ,תולשפ
.גוז ול שי םוי לכ אוה .ץיחלת לא ,רבב סאלח -
הלקת שיש דיגנ .תומלצמ יתש שי - .םלצה רמא ,לכתס -
המ ןיא לבא .הרקמ לכ לע ,הינשה תא שי דימת ,תחאב
,םייחב םעפ הז ?הא ,פוט פיט היהי לכהש - ןימאת .גואדל
.הלקת יל היה אל םינש רבכ ,יל היהי אלש זא
לענ דיל .התלמש ילוש תא רדסל ,םואתפ הפפוכתה הלכה
תא דקימ םלצה .'ינד' לש קיר עיבג ללוגתה הנבלה בקעה
.ץחלו ,ודילש בוהצה קיטסלפה עיבגבו בקעב השדעה
- .הרמא ,וננוכתה אל דוע ,הא - .הלכה םגו ,ךרדנ רבב
קוסע היה אוה .דיתעל הלעב תא הקפרימ איהו ...דוד
.חורה יבשמ תופקתמ ינפמ ותקורסית לע הנגהב
.םלצה רמא ,הנכה קר הז ,וגאדת לא -
.העיקשה היהת טעמ דוע .רבב רמא ,תצק ורהמת ,בוט -
?םתוא הצור'ת הפיא
,הוולמ ,ןדוד ,רגוב חא ,ריעצ חא : רבב הזיא היה דימת
.ירטסיה רטאיכיספ ,ךירדמ
הארשכ .המוחב אוהה ךרחה דיל לכ םדוק ודמעת .ייקוא -
:ףיסוה ותנווכ תא וניבה אלש
.םש ,הזה עקשה
די לע םיכירצ ונייה ילוא .דוד רמא ,םינבא קר הפ שי
...ןולמה
הנרוא לש ומכ ,לכהו חתותה םע ,המוחבש ונטלחה ,יד -
שובכ סעכבו טקשב יבד הרמא ,תונשל רשפא יא רבכ .יבאו
.דודל
.יצחלית לא ,בוט -
ןטק ,שמשה רודכו ,טעמ םינוחג ,םהישאר תא האר םלצה
.םהירוחאמ ,רתוי
,םתפקרק לש ןוילעה קלחה תא קר ריתוה הנומתה תרגסמב
.ינטרס ,לילד ןנעו םיהכתמו םיהובג םימש םהילעמו
.קוביח וישכע .רדסב -
.םליצ אוה .ותייצ םה
.וילע ילכתסית -
.תיטתאפ הצרעה תווחמב שאר המירה איה
.הקישנ וישכע .יפוי -
.ותייצו ,תצק םיכובנ ,וקחטצה םהינש
.םוליצה תיוז תא טעמ הניש אוה !וזוזת לא .עגר -
,םייתפשהש הפיא קוידב שמשה תא וישכע ספות אוה -
.לודג והשמ הז ,םיינרק הלאכ אצוי .רבב םהל ריבסה
קיתעה יריה-ךרח לש תעפתשמה תיוזב דקמתה םלצה
.קפואה וק םע התודכלתהו
לא וקחדנ יתוכאלמ ןבל ישמ יוטעה בגה ןמ קלחו ףרועה
םירשיה םיהכה םיוקה לומ םירווחו םיילולגע ,הנומתה תניפ
.תוהק תויוזב םירבתשמה
.התוא קבחת .ינעשית .ןכ .וילא בגה םע יבבותסת וישכע -
.םיה ןווכל ולכתסת
,יצע תצק הארנ אוה .הינפ לע טשפתה ךויח לצ ,גרוע טבמ
םלצה .ךעודה רואה תורמל הארנ תינמיה ויחל לע ןועצפה
יאב תצק דדונתמה ,ןותחתה םפוג גלפ תא רירחב האר
.תוחונ
.היחמצהש הפיא ,םשל תצק דרנ ואוב וישכע .רדסב -
העיקש קר שי .רמא ,העיקשה רמגי אלש .םתוא זריז רבב
אוה .הללאי זא .םויה קר םינתחתמ םתאו ,םויב תחא
.בורק הפ שממ ומליצ פילקה תא .הנור ,ךתוא בהוא :םזמיז
.המוקמל הריזחהל די החלש יבדו חורב הפפונתה המוניהה
םלצה .הלילד םיחרפ תגורע בלב בצינש לקדל ועיגה םה
תא םליצו המלצמל דעבמ טיבה ,דומעל ןכיה םהל הרוה
.לקדה
.םיידיה לע התוא קיזחמ ,התוא םירמ ךתוא הארנ ,וישכע -
.תיבל הנותחה ירחא םיסנכנש ,רבב רמא ,םיטרסב ומכ -
.דוד הללאי
תא קביחו הירוחאמ הטמל ודי תא חינה ,ףפוכתה ,ךחיג דוד
ןמ לודג ץמאמ עיקשמ ,התוא ףינה אוה .הינשה ודיב הווג
ששחב הנותחתה התפש תא הכשנ יבד .ושטלנ ויניע .שורדה
טקשב הרמא איה ,תצק דעמ דוד ,הפפונתה הלמשה .לק
הפילחה םע אל ,לופיל ומצעל השרה אל אוה לבא ,רהזית
םלצהשכ אל ,היתולולכ תלמשב ותרענ םע אל ,ההכה
:טפטפמ רבבו םלצמ
.הליק לבקיש ינפל ,םלצ ,םלצ -
תורוניצ המכו ,עשי רסוחב תודדונתמ ,הילגר תא טלק םלצה
.הייקשהה תכרעמ לש םירוחש קיטסלפ
,ברקתה אוה .םיפא-זולק המכ השענ וישכע .דירות ,רדסב -
,םירועפה םייריחנב השדעה תא דקימ ,המלצמ ףילחה
המלצמה תא ברק ךכ רחא .םליצו ,דוד לש ,םילודגה
.םליצו ,ןזואה תא ללכ ,יבד לש המולפה תורוטע היתוקרל
.ןשה לע חורמ קיטספיל ,תכייחמ הפה תיוז .הבינעה רשק
,דימת ותדובע תא השעש יפכ ,חור רוקב לכה השע אוה
וב ורקינש תוקפסה תא קחד אוה .ומצעב חוטב ,זכורמ
.תונוש תויוזמ םהלש םירטנסה לש הרדיס םלצל ךישמהו
ולחה םיימשה לש קסרפאה יעבצ .ךישחהו ךלה ברעה
,קומע ינמכוא בחרמ ערתשה הלעמ יפלכו ,םייפיזש םיכפוה
תא ןועטל ,תאז לכב ,היה ךירצ אל םא ההת םלצה .קמעתמ
תוריפה ימוליצ תרדסב ומכ ,ינועבצה םליפב תומלצמה
רוזחל ליחתהל רשפא ?ונרמג .ומכש לע חפט רבב .השעש
,קצומ לבא ךומנ - רבב תא ומצעל ןיימד אוה .לאש ?וטואל
םאה .תונומתה תא הארישכ - יתיזזת ,ינבצע ,הארמל יציפק
ליפי ,הניפל ותוא ףוחדי םאה .םינפב ,בושחל ילב ,וב הכי
והשמ ןנסי קר ילוא ,ומצעב רוצעי ילואו .וב טעביו ותוא
וזיא ןגראל ךליו ,תרמג התא ,תמ םדא ןב התא - חסונב
לוכי התא .קיינמ אי ,ךתוא ןייזנ .ללקי םתס ילוא .תושקנתה
.וידוטסה תא ףורשיש םייאי ילוא .הלטבא תכשלל תכלל
רתתסי אלש חוטב היה אל דוע םלצה לבא .עצבי ילוא
התיה ,ותחשוה תונומתה ,קוזינ טרסה :ינדחפ ץורת ירוחאמ
המויאה המשאה תא וילעמ ריסתש הנעט ...תינכט הלקת
איצות וזכ תוקמחתה לבא .דיזמב עשפה עוציב לש תמאב
- בייח אוה - ךירצ אוה .ולוכ ןינעהמ ץקועה תא ןבומכ
.תונומתה תא םהל תוארהל
.וניבי אל םה .וידוטסב ולצא םיבשוי ,דודו יבד לע בשח אוה
עיבגו בקע לענ וארי םה .ילוא ,קחוצ אוהש ובשחי םה
,ףרוע יצח ,ןייכ ההכ םי ,המוחה ינבא ןיב ךולכל ,קיטסלפ
םייפג ,םיפורע םישארו םיפוצרפ ,םינפ יקלח לש םיבירקת
המ דיגי ,ריווחי דוד .הכבת יבד .ןבל רוחשב לכהו .תומודג
המ דיגת ,רתוי קזח חפייתת יבד ,תונומתה הפיא ,הז המ ,הז
הארי ינא המ ,ונל תישע המ ,תונומתה הפיא ,ונל השוע התא
םודאה םובלאה תא םעזב קורטי דודו ,ילש תורבחל וישכע
,הפ ךלוה המ דיגת ,והשמ רבכ דיגת ,ונ ,קעציו עצעוצמה
התיא רומגתש ךל יאדכ החידב הז םא ,תויהל ךירצ הז המ
בישקי ,הענכהב קותשי ,רקופ ינפ ,קותשי אוהו .רהמו וישכע
םהל ריבסהל ילב ,ןובלעהו םעזה תא גופסי ,ביגהל ילב
םע ,םייניע תהכו המוגע ,יבד לע רקיעב ,ול םג באוכ המכ
םכל שי ירה ,םתוא םחנל תוסנל ילב ,ןחב תוטלובה היניש
תא םהל ריבסי אל אוה ,ארונ ךכ לכ אל הז זא ,ואידיוה תא
אל אוה .השעש המ תושעל ותוא ץליאש טלחומה חרוכה
גוהנל היה לוכי אל עודמ םהל ראבל ליחתהל וליפא לכוי
המ השע אלמלא םרגנ היהש קזנהש םתוא ענכשל ,תרחא
ןמ - םימיוסמ םינבומב - ךורע ןיאל עורג היה השעש
תנומתש ךכמ םה ועגפנש (קפס ילב ,השקה) העיגפה
תלדגומ ,תולתהל התיה הכירצש הנומתה ,הנותחה
םירדח יצחו-םינשה תרידב ןולסה ריק לע ,דירחהל תינועבצו
תאזה הנומתהש ,הנש שמחו םירשעל אתנכשמ ,םהלש
,םיפיוזמה הליהתה יעגר לש םתומלעה .תמייק הנניא
תושידאהו תוהכה וכע תומוח ,העיקשה ,םיקתקתמה
גוז דועל ,תולולכ-תלמשו הפילח דועל הרואפת תושמשמה
ילוא .תאז טולקל םילוכי ויה אל םה - ימוימויה דעצמב
התיה תאז .הפירש ,ןוסא ,הנואת ,הלקת ןיבהל ויה םילוכי
ןודזה .לכעל ולכי התואש תנבומ הידגרט תויהל הלוכי
רקיעבו ,םיהדמ ,יופצ אל ךכ לכ ,עתפל םהב חטויש רזומה
עדי אוה לבא .םרובעב אושנמ השק היהי הז - רבסומ אל
אל םא .ןינעה לכב םעטה המ תרחא ,ךכ גוהנל היהי בייחש
,רימט ,ירותסמ באכ לש חוחינה תא םהייח לא רידחהל לכוי
רז באכ ,יטסימ טעמכ ,אשנתמ באכ ,תיעבמ ,תוועמ
.ןינעה לכב םעט ןיא - טלפמ ונממ ןיאו ללחה ןמ לחלחמה
- םהילא טישוהלו ,לידגהל ,חתפל בייח אוה ןכ לעו
רבב .ותונמא ירפ תא - תורשפ תרסח ,רשפ תרסח הקיתשב
.ופתכב בוש עגנ
?ונרמג -
.ונרמג -
.רחואמ היהנ .זוזנ זא -
תינוכמה לא תויטיאב וקחרתהשכ םהב טיבה אוה
טיבמ רבב ,דודב תכמתנ ,היבקע לע הסדיה יבד .תטשוקמה
,ץצחה לע הדעמ איה .תונלבסה רסוח תא שבוכ ,םהב
דע הב ךמת ,הקפרמב הב זחא דודו ,הלפנ טעמכ
לע עגרל השאר תא הניעשהו ותוא הקביח איהו ,הבצייתהש
רחא .בושחל ילבמ ,םליצו המלצמה תא םירה םלצה .והזח
לוכי אוהו ינוימד הפועת יעצמא ול שיש ושפנב המיד ךכ
ותמלצמ תשדעב טלוק ,הלעמ הלעמ תוריהמב אשנהל
ןיוול תנומת ,רופיצ ףועמ תנומת ,רתויו רתוי הבחר הנומת
.טרפ םוש תדבאמ הניא לבא קוחרמ לכה האורה תללכושמ
* * *
בשוח תמאב ינא לכה ינפל זא ,ביגהל יל השרת םא" :לואש
יל ושרת םא ,וישכע .םיסקמ הז ןפוא לכב יניעב .םיסקמ הזש
תונשרפ וזיא םכל רמוא ,תורפס רקוח לש אלטצא עגר תוטעל
,יניעב ,הזה רופסה לש םסקה :דימ טעמכ יתעד לע התלע
לש ,לשמ ילוא ,הרוטקירק וא ,תוצמית ןמ אוהש הזב אוה
אשונה אוה ריעצה גוזה ;ןמאה אוה םלצה .הרבח-ןמא יסחי
אוה לבא .םוימוי לש םישנא .םמצע םייחה - רמולכ ,ולש
המ המ וניא ויניעב בושחש המ ;םייחב אל ,תונמאב עוקש
הזיא אלמיש ,המ-רבדל ונממ םיפצמ םה .םהיניעב בושחש
,ותעדל ,ותוא תבייחמש המ תא קר השוע אוה לבא ,דיקפת
םירבדה .הנוש ,עמשמ יתרת ,ולש טבמה תדוקנ .תונמאה
.ענמנ יתלב אוה ןכל תומיעהו .םינוש ,ןנובתמ אוה םהבש
.תושק עגפהל ודעונ םידדצה ינש .דאמ שולק הנבהל יוכסה
לע .היטרפל העיגפה תא הפוצ ,שארמ תאז עדוי ןמאה לבא
.רופסב האור ינאש המ הז ,גלזמה הצק
לש רופס .ירזכא טושפ .יניעב ירזכא רופס הז" :הויז
.רבד ושע אלש םימימת םישנאב תרבסומ אל תוללעתה
,הזה םלצה ..ה..ה ,ללכב והימ .זיגרמש רופס ןימ טושפ
ןתונ הז זא תויתונמא תורמוי ינימ לכ ול שי םאש ול המדנש
תא תושעל דועו ,םהב שמתשהל ,םישנאב עוגפל תוכז ול
אב הזה רופסה םא !ולש "תונמא"ה םשב ,עדומב לכה
יכה דצה תא הארמ אוה זא ,תונמא לע והשמ תוארהל
".והז .םינמא לש רעוכמ יכה דצה ,הלש רעוכמ
טקייבואה לע תסעוכ תאש יל המדנ ,הויז לבא" :לואש
רדסב הז ,רמולכ .רופס לע סועכל םעט ןיא ירה .ןוכנ אלה
אוהש רמוא קר הז - תושגר ךב ררועמ רופסהש רומג
תוסנל הכירצ תא וישכע לבא ,ךיילע לעופ אוהש ,יביטקפא
ןמ עבונ אוה םאה :ךב ררועתהש סעכה תא חתנלו
לע ךלש םעזה ילוא ?רבחמה טקנש המינהמ ?היצאוטיסה
וזש ןכתי ;רבחמה לש םעזל ,םצעב ,ההז םלצה תומד
,דבלב המצעב הקוסע רשא תונמא התוא לע הידוראפ
,םישנאב עוגפל הלוכי םילענ תונורקע ינימ לכ םשבו
,ילא ,ןכ .םמוד עבט ומכ ,םיטקייבוא קר הרובע םיכפוהש
".והשמ רמול תיצר
המ לכל שממ סנכהל ילב ,תרמוא תאז ,ינא .ןכ" :ילא
,הא ,ןאכ שיש יל הארנ זא ,יתעד יפל ןפוא לכב ,תרמאש
לבא ,הויזל םג סחייתא ינא ףכית ,תרמוא תאז ,סופספ הזיא
וליפא ,יניעב ,ןיינעמ בצמ טלחהב ןאכ שיש ןווכתמ ינא
שטיקו הנותח ימוליצ ומכ ילנב עוראמ חמוצ הזו ,שגרמ
וליאכ ,ףסונ והשמ סינכהל חילצה אוה הז ךותלו ,הז לכו
הז ?ןווכתמ ינא המל םיעדוי םתא ,ירותסמ ,הזכ רבעמ
אוהש הזל ,סופספ ןאכ שיש ןווכתמ ינא המל לבא ןיינעמ
לכהש הארנ הז ,ןפוא לכב יתעדל ,קיפסמ הז תא חתפמ אל
?ןיבמ התא ,ריואב יולת הזכ ראשנ
רופסה ףוגב ןתונ אוהש רבסהה .תבשוח אל ינא" :הרדה
ההדזמ ,םדוק ןאכ רמאנש המל דוגינב ,ינאו .טלחהב קפסמ
שי םא ,דיקפת תונמאל שי םא יכ .םלצה תומד םע אקוד
החילצמ איה רשאכ קר הז ,ללכב תועמשמ וזיא הל
- שממ םייחב ,תעגל ,עיגהל ,ביאכהל
רבד הז הבאכהש דיגהל הלוכי תא ךיא ,שיוא" :הכרב
רבד לכ ינפל תויהל םיכירצ םינמא ירה ?תועמשמ ןתונש
."םיישונא רחא
".ישונא הז ביאכהל" :הרדה
ךלש תוירואתב הקוסע ךכ לכ תא .תמאב ,שיוא" :הכרב
םיקסעתמ רבד לש ופוסבש תחכוש תאש תדמלש המ לכבו
."םישנא אלו תוירואת שי ךלש םירופסב םג .םישנאב ןאכ
".ךלצא ומכ ,תובביימ תואשילק לע ףידע הז" :הרדה
המדנ ,הרדה .הז לכ תא ונרבע רבכ ירה ,תמאב ,יד " :לואש
תונבל איה ונלש םינוידה לש הרטמהש רבכ ונרהבהש יל
תנמ לע אל ,עייסלו ןוחבל תנמ לע קר רקבלו ,סורהל אלו
".לוטקל
"קירבמ סחנפ לש רופסהש יתרמאש יל המדנ" :הרדה
".סחנפ לש רופסב זכרתנ יאובו ,ןוכנ" :לואש
."הילא סחייתהל ךירצש הדוקנ דוע שי" :סחנפ
"?סחנפ ,ןכ" :לואש
ססובמ אוה ,השעמל .יודב ירמגל אל הזה רופסה" :סחנפ
וישכע עסנ אוה .םלצה תא ריכמ ינא .הרקש הרקמ לע
תא השע תמאב אוה .חילצהל ליחתמ אוהש הארנכ ,ל"וחל
".יתרפיסש המ
"?תמאב הרק הז .הנימאמ אל ינא" :הלואג
תא תונשל ךירצ אל הזש רמול בייח ינא ,הא" :לואש
תדימ וניא הנשמש המ .רופסכ רופסל ונלש תוסחייתהה
םהב םיקסוע ונחנאש םירחאה םירבדה לכ אלא םזילאירה
היצקנופה ,היצקורטסנוקכ ולוכ טסקטה לש תודיכלה ;ןאכ
וא היודב איה םא ןיב - היצאוטיסה לש תיביטומאה
וליא ,הלש תוירשפאה תויצטרפרטניאה ,"תילאיר"
,....םיירופאטמ םה הב םיטנמלא
"?תמאב הרק הז ?יניצר התא ,סחנפ" :הכרב
תרמא עגר ינפל ?םואתפ הטוהל ךכ לכ תא המ" :הרדה
".ירזכא רופס הזש
םורתת איה .יבד תא םכינפל יתגצה אל דוע ,בוט" :סחנפ
המ תא רתוי בוט ךירעהל םכל ורזעיש םיטרפ המכ דוע םכל
?יבד .םתעמשש
תאז .הככ קוידב היה אל הז ,תמאה ,בוט,הא " :יבד
הז הלחתהב ?הנותחה ירחא ?וילא ונאבש יתמ ,תרמוא
ןינע הזמ השע אוה .הזכ דיחפמ ,הנושמ תצק תמאב היה
,והשמ ול הרקיש ונבשח ,ריווחהו שגרתה ךכ לכ אוהו לודג
אוה זא .תולקב הכוב דימת ינא ,תצק יתיכב תמאב ינאו
אל ,הצור אוה המ ןיבנ ללכבש ילב העש יצח הזיא רביד
ונלפנש וניאר רבכו ,הז לכו תונמא לע ,רוצקב ,ןינעל רביד
,רחא םלצל ונכלה אלש יתרעטצהו תצק הנושמ ןינעל
םג לבא ,עגושמ תצק אוהש ונל ורמא ירה תירודו ןועמש
.יעוצקמ-יעוצקמ אוהש
תושעל ךרטצנו ,תונומת ןיא סלכתש ןגלבה לכמ ונבה ףוסב
,ונובשח לע היהי לכהו הלמשהש רמא אוה ,שדחמ לכה
?םינתחתמ םעפ דוע וליאכ ,ףכ היהו הז תא ונישע תמאבו
ואידיוה הז רקיעה ,תובושח תוחפ תונומתהש תמאהו
הנתמ ונל ןתנ אוהו ,הא .םיסקמ הז המ אצי ואידיוהו
אצי אלש הז ?הנושארה םעפה לש תונומתהמ תחא הנומת
ידכ הנווכב לקלק וליאכ אוהש הז ,תנווכתמ ינא - ,בוט
יתעדל ,הלודג תחא הנומת ונל ןתנ אוה זא ?יתונמא אציש
קלחו ,העיקשו םי קר ,ונתוא םיאור אל ללכבו הפי שממ
ןימזה אוהו.הניש רדחב הז תא ונילתו ,המוניהה לש ןטק
ץוח .תכלל ונל אצי אל לבא השע אוהש הכורעתל ונתוא
ונל הרמא איהו ,הזב תקסעתמש יהשימ ונלאש ,הזמ
הזיא הווש הניש רדחב ולש המיתחה םע תאזה הנומתהש
".ונבנגנ הז המ .ח"ש םיפלא תשמח