1998 "ןתיב הרומז" העיקשה לא טושל  :::

 
 

 
תירבע תורפסל םידומע 

  ירא-ןב הצינ תכירעב 

go to: http://www.shats.com/?m=1998