(ד)   (ג)   (ב)  (א) ןוטנראי -  תומישר :::

 2002 סראמב 22  "ץראה" ךותמ

ףרוחב ןומרא ,םייהנלב (ג) ןוטנראימ ןמוי
ץש רנבא תאמ

'וגו "...םיפוחה לע םחלינ" .לי'צר'צ ןוטסניו

דרופסקואמ עסונ 20 רפסמ סובוטוא
ילש 'גטוקה דיל רצוע ,ןוטנראיל
תוקד רשעמ תוחפ ,הנופצ ךישממו
.קוטסדוו הרייעה לא ,העיסנ
.הרייעל הדומצ םייהנלב תזוחא
לע רבד תעדל ילב םשל יתעסנ
ימד תא סוסיהב יתמלישו ,םוקמה
המוח תפקומה הזוחאל הסינכה
דעבמ ,ףסה תא םיצוחשכ .ההובג
םואתפ הלגתמ ,רמוקמה רעשל
,םש הניתממה היוזה תודגא-ץרא
- ינוימד ףס הזיא תרבע וליאכ
לש בנראה-תרואמו הארמה-תיגוגז
ךר ףונ .דרופסקוא ישנא םהינש ,סיאול סא-יס לש םידגבה-ןורא וא ,סילא
תולפתשמה תורעוימ תועבג - ילגנא אקווד ואל לבא לילעב יפוריא ,ירויצו
,קיתע ןבא רשג ,וימימב םיפקתשמ תכלשה יעבצש ,טקוש םגא לא תונידעב
םוקמה לע הרוש תימולח הוולש .ןומרא ןבומכו ,םיצעה ןיב םימלענ םילועשמ
תיטרקוטסירא תואלפ ץרא יהוז .םיבר םירקבמ ןיאשכ ,לוח לש םוי םתסב
,ןנכותמ אלא ,םתסה ןמ ,ללכ יעבט וניא ףונה לש יעבטה ויפויו ,לילעב
ישנאו םיננג לש אבצ ידי לע םוי םוי לפוטמו חפוטמ ,קזחותמ ,ןסורמ
ברק הזיאב חצינש ירחא ורובלרממ סכודה םיקה ןומראהו הזוחאה תא .הקוזחת
ותייערו יחכונה סכודה .םשה ןאכמו ,םייהנלב םשב ינמרג רפכ דיל בושח
תרובחמ דחא ומכ תצק הארנ אוה .הסינכב קלוחמה ןולעה לע םיבככמ
ףוזישב םיטונח ,םינקדזמ עונלוק יבכוכ ומכ ,םהינשו ,ןוטייפ-יטנומ
םרקב התע הז וחשמנ ומכ םיקיהבמו םייחל-ימודא ,הנורחאה יקסה-תשפוח
תירטלורפ תוניועב םהב יתיהב .חצנל םיריעצ םתוא רומשל דעונש רקי תוחל
שוכר איה ,וביבס םירקא 2100 לש הזוחאו ,הזכ ןומראש הדבועה .תמיוסמ
םיליצאל לבא ,הילגנאב ירמגל יעבט ןיינע ןבומכ איה השוריב רבועש יטרפ
תחצינ הקדצה ירובייל-וינהו יטסינומוק-טסופה ןדיעב שי וששורתה םרטש
םסקה טפשמב ."הדובע תומוקמ רציימ" אוה :םהלש המשאה ישגרל וא ,םרשועל
םידגנתמה לש ףירחה םקבאמ לומ םידדומתמה םילעושה ידייצ םג םישמתשמ הזה
הדובע קינעמ קיתעה יליצאה טרופסה לש לודגה יטסיגולה ךרעמה :דיצל
םגש איה תמאה לבא .הזב אצויכו םינמרב ,םיתרשמ ,םינבלכ ,םיסייס תורשעל
.שממ תאזה הזוחאה לש ,קיידל םא .תאזכ הזוחא לש הילעב תויהל הצור ינא
,םייהנלב לש בידנהו רישעה הילעבכ יניבל יניב ימצע לע יתזרכה ,השעמל
ואבוהש היווקסה יצע תא יתרקס ,םגאה תודג לע תחנבו יפושב יתלייטש העש
יתאבהש 'ץיוודנסב יתסגנו תורכזמה תונח דיל הת יתמגל וא ,הקירמאמ ןאכל
,םייתצלפמה וידממ לשב ,רוגל ףקותב ברסמ יתייה ומצע ןומראב .תיבה ןמ
.הנישה ירדחב םיריית םירייסמ הנשה ישדוח בורבש הדבועהו הנשיה תרנצה
יתחפשמ םע תינש םוקמל יתאב רשאכש ךכ ,םירקבמל רוגס ןומראה ףרוחב
איפקמ רוק ררש ץוחבו ,תומלואה לש תצקמב יולבה רדהה תא תונבה וצימחה
םיכרדומ םירויס וכרענ דוע רבוטקואב לבא .ידמ רהמ םשמ ונתוא שריגש
,םויה םיאורובלרמה לש תכחוגמהו החופנה םתוזח תורמל .ןומראב םולשתב
ינב ןובשח לע ץצולתהל םיברמו אירב רומוה םיניגפמ םירייתה יכירדמ
ירפ םקלח ,םיהובגה םילתכה לע םייולת םהיתונקוידש ,םיתמה החפשמה
תא אנוש ינאש איה תמאה לבא .ורובסנייג ומכ םינמא לש םלוחכמ
ןב אוה ,םוקמה תוואג ,לי'צר'צ :םיצצולתמ ןיא דחא לע קר .ורובסנייג
הזיא תנתונ םייהנלב .וב לדג אלש תורמל ,שממ הזה ןומראב דלונו ,החפשמ
הצרי אל שיא .'וגו "...םיפוחה לע םחלינ" ,םסרופמה ומואנל ףסונ דממ
ימגדמ דחאלו .ינמרגה ומש תורמל ,םירז םישלופל הזכ םוקמ ריקפהל
יתדמל ,"םייהנלב" וארק היינשה םלועה תמחלמ לש םייטירבה םיסוטמה
.ריעב הקדצה תויונחמ תחאב ןשי רטסופמ