(ד)   (ג)   (ב)   (א) ןוטנראי -  תומישר :::

 2002 סראמב 27  "ץראה" ךותמ

ריישדרופסקואב םינלופ (ד) ןוטנראימ ןמוי
ץש רנבא תאמ

 

זכרמה הטיסרבינואה תא םיקה ,שורוש אמש וא ,סורוס 'גרו'ג עודיה בידנה
.דרופסקואל םשמ םיאב םיאפוריא חרזמ םיטנדוטס הברה .טשפדובב תיפוריא
זכרמ" םירמואשכ יכ ,םיפוריא-חרזמ לש תשבוגמו הנטק הליהק שי ןוטנראיב
,הינמור ,ןילופ םג לבא ,הירגנוהו היכ'צ - חרזמל םצעב םינווכתמ "הפוריא
לע הללכה וזיא רוזגל רשפא היהיש ידכמ םיטעמ םה .היסור ,הינודקמ
עונצ והשמ .דואמ המיענ הרבח וויה םש יתשגפש הלא לבא ,םיימואל יפוא-יווק
םליגל ללכב הרושק ילואש ,תישונא תונרקס לש ץוצינ םע ,םהב היה ךרו
,גארפמ תיטנדוטסה םע .דרופסקואב םיטנדוטס ,לכה תולככ ירחא ,םהש הדבועלו
לעו תיכ'צ תורפס לע יתרביד ,םלועה תומחלמ ןיבש היכ'צ ידוהי תא תרקוחה
אל קימיגה) גארפ לש תיתחתה תבכרב םש םוליעב הזורפ םסריפש גוויוו לאכימ
ינלופה רבחל ונינפ ,אשונב הלאש הצצ םא .עונלוק לע רקיעבו (היניעב ןח אצמ
עונלוק יאשונב תכלהמ הידפולקיצנא אוהש ,תונמאה תודלותל תיטנדוטסה לש
דע חכוויהל אלפתה ןאכל אבשכו ,ז'ג בבוח םג אוה .תיקנע םיטרס תיירפס לעבו
ןו'ג ז'גה ןמא ,םיידוהי םיניינעב קסועה ימדקא זכרמב ,ןאכ עודי אל המכ
ןיזאהל םיברמ ,הציבוטקמ תונמאה תודלותל תיטנדוטסה ,ותרבחו אוה :ןרוז
הרעשב ,תיארנ איה .תורכומ תוידיסח תוניגנמ תוהזל לק ובש ידרגנווא ז'גל
המרדב הפיה היידוהיה הרענה ומכ ,רוויחה הרועו תוקרובה היניע ,רוחשה
ומכ - היידוהי הניא איה לבא ,הרשע-עשתה האמה לש ןילופב תשחרתמה תירוטסיה
הבוהא אתבס בור יפ לע ,תודהיל םומע יתחפשמ רשק הזיא שי הל םג ,םירחאל
תינכייח ,תישילשה תיטנדוטסה .םיחילבמ תודלי תונורכיז המכ הריתוהש
ימא םגש הל יתרפיסשכ .בוקרקמ האב איהו ,הבוט תיקלטיא תרבוד ,הלגלגעו
תאז - רקבל אובל ,בייח טושפ ,בייח ינאש הרמא איהו ,היניע ורוא ,םש הדלונ
,םישרוש ילויטב קחודה ךרוצה יב הלע אל םלועמש איה תמאה .המיסקמ ריע
הרג םעפש ינפמ קר תואכדמ םירעב םינשי םיתבב ץלואמ רויסכ יניעב ורייטצהש
םייאב םיאצמנ םייתימאה םיינחורה ישרושש יתרבס דימת .ילש אמא םש
בושחל יל םרג םינלופה םע שגפמה לבא .ןוטנראיב ,ןאכ שממ ילואו ,םייטירבה
.שדחמ ךכ לע

יתרביד ,םוקמב האצרה ןיעמ תאשל ילע לטוהשכ :םתוא ןיינע ילש ינלופה עקרה
תפש תא רבוד ינניאש תצקמב הרזומה הדבועה תא יתנייצו "םא תפשכ תירבע" לע
ילא םיבורקה םישנאה ןהב ורבידש תופשה ראש לכ תא אלו ,תינלופ ,ימא לש םאה
יתוא לאשו רגובמ םדא םק רבד לש ופוסבו ,יתרמאש המ יתרמא .יתודלי תונשב
יתינע .שידייה לע רקיעבו ,יתומכשלו יל ודבאש תופשה לע רעצ שח ינניא םא
םוי ךרענש ולש רועישבו ,שידייל הצרמ הז היהש יל ורפיס ךכ רחא .יתינעש המ
תיטסינוירוג-ןבה תונויצה תמשאב אשונש ימכ ,תופירחב יתוא ףקת ןכמ רחאל
ינניא .ילע רגנסל וצלחנ םישדחה ידידי .רפע דע לארשיב שידייה תא האכידש
טטרומסמ דגבב ,רעישה-תרופא ,תינוהמתה השאה תא קר ,יתוא ולאש דוע המ רכוז
ללגב תואצרהל תואב ןהש םיחינמ לכהש ,הנטק םישנ הרובחל הכייתשה איה -
ךל תיארנ ינא" :דואמ תיניצר תשראב ,הלאשו המקש - םניחב ןתינה דוביכה
.תואריהל םינלופ םירומא ךיא גשומ יל ןיאש יתינע "?היינלופ

הקיסומ תרוקיבו קוטסדוו

םילארשי לש תחא החפשמ הרד ,םייהנלב תזוחא לש היתאפב ,קוטסדוו הרייעב
זאמ דרופסקוא ךלפ תודלות תא גיצמה עונצ ירוזא ןואיזומ בצינ הבו ,רבעשל
םינוסקסה ,םיאמורה ,םיטלקה ךרד ,חרקה ןדיע ינפל ןאכ וערש תותוממה ימי
םיבושח ךרד ינויצו תוירוטסיהה תופוקתה תא גיצמ לודג חול .האלה ןכו
תקהל לש תימלועה העדותל התצירפ תנייצמ םוינלימה ףוס תא .רוזאה תודלותב
טופשל םא ,דהוידרב דואמ םיאג דרופסקוא ישנא ."דהוידר" תידרופסקואה קורה
,ויבתוכ .םיבאפב םניח קלוחמה ,"הליל תרמשמ" הקיסומה ןיזאגמ יפ לע
תיסרא הינוריאבו תינלטק חוסינ תוודחב םינייטצמ ,םיידרופסקוא םיטנדוטס
לש "התיבה הרזח"ה טרצנוק .רחא דצמ תטהול תיטוירטפ הוואגבו ,דחא דצמ
תוקהל לש ריצב תוארל תונמדזהה תא םג יתצמחהו ,יתעגהש ינפל םייקתה דהוידר
היסורב קחרה ,םייתניב"ו "הטלוברט ףוא קור" "סיבארט" ומכ תוימוקמ
םשב ןודעומ-באפב תוינומלא תוקהל לש ברעל עיגהל יתחלצה לבא ."תיטסינומוקה
אילפהל תיתודידיו המיענ הריווא .םיינטובה םינגה ןמ קחרה אל ,"טניופ"ה
רוכמל וסינ םגש ,תוקהלה ינגנמ בכרומ היה ,תמאה ןעמל ,להקה בור .םש התרש
תב .המוצע תוצילע ילע ורשה הריבהו הקיסומה ,הריוואה .םיקסיד הזל הז
הלק העשל יתסנכנ ךכו ,תוקהלה תחא לש טסיסב ,קיתו רכמ התהיז יתייוול
ידצ ינשמ תוליכר יתעמשו םייוויטנרטלאה םיילושה ןמ םיאקיזומ לש םחיש-דוסל
ילגנא םע ונחחוש .Ennui Malaise םשב הקהל תודוא לע ראשה ןיב ,יטנלטאה
הקהלה לע רמא ,"1962-ב הילגנא ומכ םיעמשנ םה" .תקהוב המודא הצלוחב ביבח
תווחאו לוהוכלא ,חור תוממורתה ףוטש ,החמשב ותא יתמכסה .תע התואב הנגינש
סומסוקה תא יתבהא עגר ותואב לבא .1962-מ תילגנא הקיסומ בהוא ינא .שונא
.ולוכ

יפוא םע םירבחל באפכ תינשב חתפיהל ידכ ,רגסנ באפהש רבתסה ךכ רחא רצק ןמז
הרטמל העילקו טרופסה ץורע תא תרדשמה םילבכב היזיוולט ,רמולכ - יוויטרופס
םיברוצ תונובלע לש ותמצועב ןמאיי-אל טעמכ חטמ ררג הזה יקסעה דעצה .םיצחב
תוצונו תפזב וחשמנו םמשב והוזש ,הטלחהה ילבקמ יפלכ אילפהל םיקיחצמו
תא םירחהל וארקנ םיטנדוטסה ."הליל תרמשמ" לש םיבר םיפד ינפ לע םיירופאטמ
.הב רבודמש הרבחה לש היקסע לכ תאו ,שדחה םוקמה

םג ."קיטנלטאסנארט" ,"הליל תרמשמ" לש תרחא הצלמה תוארל יתכלה "קאידוז"ב
דהוא להק היה הקהלל .תורחא תוביסמ םעפה ,החמש ןורכיש הזיא יתפקתנ םעפה
רמאנ הבתכב .הזמ הלעמלו יליג ינב וארנ םיבר :תוהדזהו הבריק וילא יתשחש
,רטאית םירד ,רב סקופס ומכ ,תועדונ םדקתמ-קור תוקהלב ותריש הקהלה ירבחש
יבגמ ,יבג :תיגלטסונ החנא יב ררוע ןורחאה םשה קר .ןוילירמו סגניק ראואלפ
תנשב הלודג החטבה םהב האר ,הפיח לש תמדקתמה םיטילקתה תונח ,םיטילקת
,המבה לעש בטיה תדיוצמה הקהלהו ,סיסנ'ג לש יוקיח ןימ ויה םה ,םצעב . 1978
ןכוס לש העונצ הפילח שובלו יעשמל חלוגמו רפוסמ ,הלש ליבומה רמזה לע
םהבש ,ירוענ ימי לש תוירואזוניד תוקהל ינימ לכ לש יוקיח ןימ התיה ,חוטיב
תוקהל לש םיטילקתו עדימ תובהלתהב הפילחהש תיליפולגנא תרתחמל יתכייתשה
תוברתה לש לזרב ןאצ יסכנל זאמ וכפהנ םירזומה ןהיתומשש ,תוינומלא תוילגנא
יבא" לש ינשה דצה לש ךורא עוציבב הקהלה החצפ רבד לש ופוסב .תיברעמה
ןבומכ .השדגנ תויטתאפה תאסו ,תורחא תפומ תוריציב ץבושמ ,סלטיבה לש "דאור
,ךשמנ הריציה תא םייסמה ימזגרואה ודנשרקהשכ לבא ,לוקב םמע יתרשו יתראשנש
םיצירעמה לש םיזבמה םהיטבמו תולצלצמ ינזוא ,ונבזע ,תועש שולש ,המדנ ךכ
.ונתוא םיוולמ ןרדה דוע וצרש

הרוקמה קושה

,תויפאמ ,הפק יתב וב שיו ,ינועבצו ןטק אוה דרופסקוא לש הרוקמה קושה
ףטחב םיתעל תוארל רשפא ריעל ץוחמ םיקוריה םירפאב לויטב .םיבצקו םינקרי
םינדחפ םהש אלא ,הארמל תיתמולפו הכר הרפרפא-המוחה םתוורפש םינובנרא
ןיאב םהב ןנובתהל רשפא ,תאז תמועל ,קושב .דימ ןיעה ןמ םימלענו םיריהמו
םשאר הארמ קרו ,לוקנא לע םייולת םהשכ ,הנימזמו הכר ןיידע םתוורפ ,עירפמ
ףחד תא קנוח ,גרוהל ואצוהש םיריסא ומכ ,תממדמו המוטא תיקש הסוכמה
םינוליסח - ןוחט חרק לש עצמ לע םיגדה תונחב םיגצומה םיה ירוצי .ףוטילה
תופדצו תוכיכר ,םיענ ןיידע םהישוחמש םילודג םירוחש םינטרס ,םירמונמ
,םש םייולתה םירוחנה םיריזחה ;םתומב ומכ שממ םהייחב םיעיתרמ - םיחפולצו
םמויקל םילגרתמש םירבד םה ,הפיחב תיתחתה ריעה יזילטאב תופועו םישבכ ומכ
קושל יתסנכנ רבמבונ לש ריהבו הפי רקובב לבא .ףונה ןמ קלחל םיכפהנ םה -
יתלבו תולודג תויח יתשב יטבמ לקתנ דימו ,החמתמ תונחב חבושמ הת תונקל ידכ
ךא ריזחמ םילודג .ןאצ-ינב וא םיריזח הלא ויה אל .בצקה לצא תויולת תוהוזמ
תדקונמו המדמדא-הרופא ,הייפהפי הוורפב וללה םייחה ילעב ואנתה הרפמ םינטק
רחאל .ותרכנ םיילגרה .הדח תיווזב ורקדזה ןהלש ראווצה ימדג .תונבל תורהב
:יבצ-רשב והזש ,קויד רתיל - םיאבצ וא םילייא םה הלאש הנקסמל יתעגה הבשחמ
תילגנאה הלמה תא ריכמ ינאש ךכ לע הנושמ הוואג וזיא םעפ יב התיהש יתרכז
תצק תונקל הרוקמה קושל אב ימ ההות ,םירגפב המ ןמז יתיהב . venison
יתלבו תונטק תואספוקב יקנו זורא ותוא רוכמל רשפא יא םאו ,יבצ-רשב
יתכלה .הרוקמה קושה לש ןחה ןמ קלח איה הווארל הגצההש הארנ לבא .תוהוזמ
.רחא םוקמב הת תונקל